Ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα

 

 

 

Το σύγχρονο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον, η οικονομική ύφεση και οι δυσκολίες ανεύρεσης  επενδυτικών κεφαλαίων αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη του «επιχειρείν» στην Ελλάδα, τη περίοδο αυτή. Το γεγονός αυτό, καθιστά αναγκαία τη στήριξη τόσο των υφιστάμενων επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και της περαιτέρω ανάπτυξης τους, όσο και των νέων επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό σύσταση. Οι επιδοτήσεις αποτελούν μια σημαντική λύση στα προαναφερθέντα προβλήματα, διότι μπορούν να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κατασκευής έργων υποδομής. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά στα σημαντικότερα προγράμματα επιδοτήσεων που υλοποιούνται, τη περίοδο αυτή:

 

  • «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 2000 νέους, έως 35 ετών , που έχουν την ιδιότητα του ανέργου. Αφορά επιδότηση ύψους 10.000€, για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στη καινοτομία. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. και το συνολικό κόστος του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ. ) και από εθνικούς πόρους. 

  

  • «Επενδυτικός νόμος». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε υπό σύσταση. Αφορά τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων μέσω φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων και ευνοϊκών δανείων. Το είδος των επιχειρήσεων που δύναται να συμμετέχουν ,αφορά το σύνολο των παραγωγικών κλάδων. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια και κυρίως μέσω Ε.Σ.Π.Α. 

  

  • «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ξεκινήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνει την επιδότηση έως και 50% επιχειρήσεων υφιστάμενων και υπό σύσταση. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση σε ποσοστό 51% και άνω να ανήκει σε γυναίκα ή σε ομάδα γυναικών. 

 

 

  • «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» Μέτρο 112». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι 18/03/2014 – 16/05/2014. Αφορά την ενίσχυση μέσω επιδότησης νέων αγροτών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο τομέα της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς επίσης και σε άλλες γεωργικές δραστηριότητες. Βασικό κριτήριο είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18 – 40 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής που θα δραστηριοποιηθούν. Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 10.000€-20.000€ και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.