Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

 • Νέοι,
 • νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
 • Μακροχρόνια άνεργοι,
 • Γυναίκες,
 • Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

Περισσότερα εδώ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
 • Δημιουργία νέας επιχείρησης
 • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Στόχος
Στόχος

Tab 2 Κατάρτιση
Κατάρτιση

Tab 3 Ανάπτυξη
Businessplans

Tab 4 Απασχόληση
Jobfind

Login

 


 

 

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η επίσημη προδημοσίευση 3 νέων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. Τα 3 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, είναι τα ακόλουθα:

 

 

1.  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

 

Στόχος

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες   Ενέργειες

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός δράσης

Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος)

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων

Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

 

2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Στόχος

 • H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
 • H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης  είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης  ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα  δραστηριοποιηθούν ή  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες  & δαπάνες

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

 • επαγγελματικό εξοπλισμό 
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση  πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων,  γενικό εξοπλισμό 

Προϋπολογισμός δράσης

 • 50 εκατ. € ,  σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016)

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων-

 • νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν

 

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

Στόχος

Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου  

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών  που κατά την υποβολή της αίτησης που:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες  & δαπάνες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα:

 • παραγωγικός  εξοπλισμός, 
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων,  γενικός εξοπλισμός 

Προϋπολογισμός

 δράσης

 • 120 εκατ. €,  σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016),

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων-

 • 2500 νέες επιχειρήσεις
 • 4500 νέες θέσεις εργασίας

 

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και των 3 έργων είναι το ακόλουθο:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος  2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Οι 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, οι προδημοσιεύσεις 4 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ενίσχυση της αυτόαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, πατήστε εδώ
 • Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, πατήστε εδώ
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, πατήστε εδώ
 • Ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, πατήστε εδώ

 

 

Σημειώνεται ότι, όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν προδημοσιεύσεις των δράσεων. Με την οριστική προκήρυξη των δράσεων, οι προσκλήσεις θα περιέχουν τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις των δράσεων.

Σχολείο Επιχειρηματικότητας του οργανισμού Think Young

Μετά τις Βρυξέλλες, το Hong Kong και τη Μαδρίτη το Σχολείο Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship School) πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Το επιχειρηματικό σχολείο είναι το πρώτο σχολείο χωρίς καθηγητές και διαλέξεις. Στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματική εκπαίδευση και στην καινοτόμα μάθηση. Νέοι άνθρωποι, που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της επιχειρηματικότητας, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε σύζευξη με επιτυχημένους επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες. Οι δυνατότητες που παρέχονται στους συμμετέχοντες μεταξύ άλλων είναι:

• Να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες
• Να επεκτείνουν το δίκτυό τους
• Να γνωρίσουν πρότυπα που τους εμπνέουν
• Να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους όσον αφορά το μέλλον

Το επιχειρηματικό σχολείο διοργανώνεται από την μη κερδοσκοπική οργάνωση Think Young, η οποία δραστηριοποιείται από το 2007 με γραφεία σε Βρυξέλλες, Γενεύη και Hong Kong. Σκοπός της Think Young είναι η δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού πλαισίου για τους νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ

Για το φυλλάδιο, πατήστε εδώ

Η διοργάνωση στηρίζεται από το ίδρυμα Coca Cola

 

Coke-foundation-logo

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intgen

Tο INTGEN, είναι ένα 3ετές Ευρωπαϊκό Project, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+: Άξονας Προτεραιότητας ΚΑ2. Το project υλοποιείται από εννέα (9) εταίρους, των οποίων οι χώρες προέλευσης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και το Βέλγιο. Η υλοποίηση του project ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 και οι δράσεις του θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2017.

 

Προτεραιότητα του INTGEN είναι η μεταφορά γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ επιχειρηματιών παλαιότερων γενεών σε νεότερους εν δυνάμει επιχειρηματίες. Η ανάμιξη όλων των γενεών προβλέπεται πως θα αναδείξει καλές πρακτικές και χρήσιμες τεχνικές που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Ωφελούμενοι του project θα είναι, κυρίως, νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας άμεσα ή στο μέλλον. Υφιστάμενοι επιχειρηματίες θα έχουν το ρόλο των μεντόρων, μεταδίδοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική κουλτούρα στις νέες γενιές. Η ανάπτυξη, δε, εκπαιδευτικών εργαλείων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα τονώσουν τη διαδικασία καθοδήγησης και εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί.

 

Με την ενίσχυση του επιχειρησιακού ιδεώδες μεταξύ όλων των γενεών, τα παραγόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να είναι χρήσιμα και σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το INTGEN μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου www.intgen-eu.com , καθώς επίσης στο newsletter που επισυνάπτουμε.

 

Για να δείτε το newsletter, πατήστε εδώ